Brf Bananen 11
Start Service/felanmälan Föreningsinformation Gemensamma utrymmen Bo i bostadsrätt Historia Mäklarinfo

Kontakt

För att nå hela styrelsen e-posta bananen11@googlegroups.com Det går också att använda föreningens svarta brevlåda i gathuset eller ta kontakt med någon i styrelsen på enklaste sätt.

Aktiva 2019-2020

Styrelse

Birgitta Ersson Kjellin (ordförande)

Adrian Axelsson (sekreterare)

Gabor Grolle (ledamot)

Stefania D'Angelo (ledamot)
Frida Nilsson (ledamot)

Styrelseuppleanter

Rasmus Sundin
Joakim Eriksson

Cecilia Linder

Revisorer

Ulf Nilsson
Dag Hoffsten

Revisorssuppleant

Riitta-Leena Puha

Ekonomisk förvaltning

Våra ekonomiska förvaltare tar in avgiften från medlemmarna, håller i lägenhets- och medlemsförteckningen och hanterar fakturorna från föreningens leverantörer. Styrelsen attesterar utbetalningen och konteringen av fakturorna. De kan också stötta styrelsen i juridiska och ekonomiska frågor.


Kontaktuppgifter

Nabo Group AB

Hornsgatan 15

118 46 Stockholm

Tel: 010-288 00 00

e-post: supoort@nabo.se

Stadgar

Stadgarna ändrades senast 2015 så att §48 föreskriver att styrelsen ska budgetera och amortera med hänsyn till underhållskostnader på lång sikt. Stadgarna finns här eller till höger på denna webbsida.

Föreningsstämma

Vi håller stämma i maj varje år. Om styrelsen, revisorerna eller minst en tiondel av medlemmarna önskar kan extra föreningsstämmor hållas för att ta upp något speciellt.

På den ordinarie stämman väljs ny styrelse, revisorer och valberedning. Styrelsen redovisar det gångna året och tar upp eventuella frågor som kräver en avdömning av alla medlemmar. En medlem kan också ta upp en fråga genom att ställa en motion till styrelsen.

Hur man ställer en motion till styrelsen

Motioner till årsmötet ska ställas till styrelsen senast i mars månad för att tas upp på årsmötet samma år. Att skriva motion till årsmötet är inte svårt. Det viktiga är att uttrycka sig på ett kort, kärnfullt sätt och med ett tydligt yrkande på vad man vill uppnå.

Några tips:

  • Ange gärna kort i rubriken vad förslaget går ut på.

  • Berätta om bakgrunden och vilka motiv du har till ditt förslag.

  • Presentera förslaget och visa vad det går ut på. Använd enkla ord.

  • Yrka på vad du vill. Det går ut på att man formulerar sig i en att-sats. Inget beslut kan tas vid årsmötet om det är oklart vad förslagsställaren vill.

  • Har du flera förslag, dela upp dem i flera att-satser.

  • Motionen måste undertecknas av förslagsställaren själv. Namnförtydligande är också viktigt. Det är bara medlemmar i föreningen som har rätt att motionera till årsmötet.

  • Har du flera förslag som inte berör varandra, lämna i så fall en motion för varje förslag. Motionen behöver inte skrivas på dator.

  • Lämna motionen till styrelsen senast före mars månads utgång.

  • Vid kallelsen till årsmötet bifogas alltid motionen. Styrelsen ger sitt utlåtande på årsmötet varefter alla närvarande vid årsmötet beslutar i ärendet.

Stämmoprotokoll

Länkar till protokoll finns till höger på denna webbsida.

Årsredovisningar

Länkar till årsredovisningar finns till höger på denna webbsida.

Nedan en bild över våra utgifter sedan starten.

 

 

Styrelsemöten

Styrelsen träffas normalt en gång i månaden. Mötena protokollförs och arkiveras. Rubrikerna i agendan har de senaste åren varit Föregående protokoll (en kontroll av hur det gått med beslutade åtgärder), Fastighetsfrågor, Föreningsfrågor, Ekonomi samt Övriga frågor. Både teknisk och ekonomisk förvaltare medverkar på ett eller ett par möten om året vardera.

Nyhetsarkiv

Hit flyttas meddelanden som styrelsen skrivit på startsidan.

 
Årsredovisning 2018.pdf
Årsredovisning 2017.pdf
Årsredovisning 2016.pdf
Protokoll Årsstämma 2019-05-22.pdf
Protokoll Årsstämma 2018-05-29.pdf
Protokoll Årsstämma 2017-05-23.pdf
Protokoll Årsstämma 2016-05-12.pdf
Brf Bananen 11 - Stadgar 2016-04-06.pdf
 
 
brfbananen11.hemochfastighet.se
Brf Bananen 11 © 2020


Föreningen förvaltas av Nabo.
Klicka på logotypen till höger för att komma till hemsidan där du kan
logga in till föreningens Intranät och Styrelseverktyg
Nabo